Rijksoverheid Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023

Gestart door Bert, 18 februari, 2024, 15:49:55

Vorige topic - Volgende topic

Bert

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023
Rapport | 08-02-2019

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023 (PDF | 84 pagina's | 8,7 MB)
https://open.overheid.nl/repository/ronl-13a37442-cbd9-45e5-8e97-8fa81d657cff/1/pdf/uitvoeringsprogramma-2019-2023.pdf
Groetjes,


Bert

Bert

Uittreksel uit Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 van de Rijksoverheid.

1. Actielijn faciliteiten
De transitie naar een circulaire economie vergt niet alleen van producenten, maar ook van consumenten een verandering in leefstijl en gedrag.
Gescheiden afvalinzameling is al behoorlijk ingeburgerd, maar het gaat verder.
Het gaat ook om zuiniger rijden, minder voedselverspilling, een ander koopgedrag, spullen delen of laten repareren in plaats van weg te gooien.
Anderzijds zal van de zijde van de overheid gestimuleerd moeten worden dat consumenten toegang hebben tot laagdrempelige en gebruikersvriendelijke faciliteiten die de transitie naar circulair gedrag mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maken.
Dat zijn bestaande en nieuwe voorzieningen in de openbare ruimte en circulaire producten, diensten en tools.
Denk aan Repair cafés, locaties voor gescheiden afvalinzameling, vleesarme alternatieven, nieuwe circulaire ambachtscentra of product as a service (onderwerpen die onder de projecten in Hoofstuk 2 zijn terug te vinden).
Zowel ondernemers en maatschappelijke organisaties, als centrale en decentrale overheden dragen de verantwoordelijkheid om in deze faciliteiten te voorzien dan wel om ze mogelijk te maken.
Kennis en inzichten uit de gedragswetenschappen wordt ingezet om de mate van acceptatie en gebruik van deze faciliteiten te vergroten.
Daartoe wordt bij de implementatie van het Uitvoeringsprogramma nauw samengewerkt met het Behavioural Insights Team (BIT) van het ministerie IenW.


6. Circulaire Ambachtscentra
Het doel is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben.
Met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra kunnen gemeenten streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd.
Denk aan locaties waar combinaties van milieustraten, kringloop- en weggeefwinkels en ambachtslocaties geconcentreerd zijn.
Bij deze ambachtslocaties is men bedreven in levensduurverlenging van producten door onder meer reparatie, het opknappen en uit oude producten nieuwe producten maken.
Voorbeelden van dergelijke centra zijn de Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle en de 3D-makerszone in Amsterdam.
Er komen veel klanten en het levert werkgelegenheid op, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast is er nauwe samenwerking met het onderwijs (m.n. ROC's/MBO) en is er interactie met het programma Circulair onderwijs en skills.
Gemeenten kunnen bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven een verbindende en  faciliterende rol vervullen.
Het idee van de circulaire ambachtscentra speelt ook in op de behoefte om meer werkgelegenheid te scheppen.
Het blijkt dat zo'n centrum nieuwe banen oplevert, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een verkenning wordt gedaan naar de (financiële) haalbaarheid om door heel Nederland lokale dan wel regionale circulaire ambachtscentra op te stellen.
Producten
• gezamenlijke definitie van circulaire ambachtscentra
• verkenning voor gemeenten om functies van milieustraten uit te breiden
• pilots met aantal praktijkvoorbeelden in het land
• community of practices om ervaringen te delen
• haalbaarheidsstudie circulaire ambachtscentra
Effecten Producten en grondstoffen blijven langer in gebruik en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.
Dit kan kwantitatief bijdragen aan het realiseren van de VANG doelstellingen voor het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. En het draagt bij aan de klimaatdoelstelling, want levensduurverlening heeft een remmende werking op CO2 uitstoot.
De centra worden levendige plekken met veel bedrijvigheid.
Ambachten krijgen er weer een prominente  plek en er ontstaat naar verwachting werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De koppeling met reparatie en de vakkennis/ambachten (en het techniekonderwijs) zal zorgen voor stimulering van de circulaire economie

Trekker IenW

Actoren Gemeenten, VNG, BKN (Kringloopwinkels), Repair Café's, NVRD, reparatiediensten
Termijn 2019 - 2025
Groetjes,


Bert